امور اداری -- معرفی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
شرح وظایف:
1-  نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
2-  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .
3- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .
4-  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
5-  صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
6-  نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه .
7- شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
8-  انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
9-  تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .
10- انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
11-  تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .
12-  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
13-  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
14-  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
15- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
16-  تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
17-  نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
18-  نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه
19-  همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
20-  نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
21- نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
22-  نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
23-  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
 مسئول امور اداری : مهناز جهانگیر زاده
شماره تماس : 2377

 

معرفی پرسنل امور اداری
 
مسئول کارگزینی : سرور ساعدی 
کارگزین : زهرا قربانیان 
کارگزین : فرنگیس دچانی 
کارگزین : فاطمه وطن خواه 
کارگزین : امیر شیخ ویسی 
کارگزین تایمکس : آق محمد قلیخانی 
مسئول دبیر خانه : فاطمه شهرآیین
تایپیست : عظیمه ملاح
تایپیست : زینب رضوانی 
نامه رسان : حسن لگزایی
شماره تماس کارگزینی : 2227
شمار تماس دبیرخانه : 2471
شماره تماس تایمکس : 2470

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.