بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت- درخواست خدمات فناوری اطلاعات


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/1 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=90.14274.30279.fa
برگشت به اصل مطلب