مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات- اطلاعات آماری
سامانه‌های جامع آماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عنوان سامانه محتوای سامانه کارشناس رابط آماری مجری
سامانه داشبورد مدیریتی استان گلستان سامانه داشبورد مدیریتی استان گلستان خانم مهندس محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات
سیناسا وزارت بهداشت سامانۀ یکپارچۀ نظام اطلاعات سلامت ایران  آقای حسن خورشا مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات
سدا علوم پزشکی گلستان سامانۀ نظارت بر داروهای اعتیاد آور دانشگاه علوم  پزشکی گلستان  خانم مهندس محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات
سیمابر استانداری گلستان سامانۀ یکپارچۀ مدیریت آمار و برنامه‌ریزی مهندس حسن خورشا مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
داشبورد مدیریتی سپاس وزارت بهداشت استان گلستان  سامانه یکپارچه HIS استان گلستان مهندس هانیه محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
سیمابر استانداری گلستان  مشاهدۀ آمارهای ثبتی آقای حسن خورشا مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
دبیرخانۀ ستاد تحول سلامت خانم فاطمه تازیک معاونت درمان 
اس‌ آر ام دانشگاه- سامانۀ نظارت سپاس مهندس هانیه محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
جیرا- سامانۀ نظارت سپاس مهندس هانیه محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
سامانه آمار سوختگی بیمارستان‌های استان 
 مددکاری  ثبت اطلاعات بیماران نیازمند  آقای نورانی  درمان

سامانه محب سامانه امور بانکی امور مالی دانشگاه
سامانه آواب پرسنلی - عملکرد پزشکان - تجهیزات - تعداد بیماران - چند شاخص درمانی کارشناسان درمانی معاونت درمان - غذا و دارو
سامانه سجاد سیستم در آمد دانشگاه کارشناسان درآمد معاونت توسعه
سامانه HSE توزیع تحول سلامت - میزان هزینه اضافه کار مقیم پزشکان - و میزان تخصیص کارشناسان معاونت درمان معاونت درمان
سامانه خطای پزشکی فرم خطای پزشکی درمان معاونت درمان
سامانه مرگ نوزاد و اطفال معاونت درمان
سامانه حوادث ترافیکی ثبت حوادث ترافیکی استان معاونت درمان
سامانه بیماران خاص بیماران دیالیزی و... معاونت درمان
سامانه نیازمندان معاونت درمان
سامانه سوختگی معاونت درمان
سامانه اعصاب و روان معاونت درمان
سامانه مراجعه به اورژانس معاونت درمان
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات:
http://goums.ac.ir/find.php?item=65.9059.14336.fa
برگشت به اصل مطلب