دانشگاه علوم پزشکی گلستان- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  از قبل از تشکیل مجمع خیّرین سلامت شهرستان کلاله، کمکهای مردمی از قبیل اهداء تجهیزات ، دستگاهها و... از آنها تحویل گرفته شده و بر حسب نیاز در واحدهای مختلف بهداشتی درمانی، جهت استفاده و بهره برداری، توزیع می شد.

  پس از تشکیل اولین جلسه مجمع در سال 1386، تعداد 19 نفر بعنوان اعضاء هیات مدیره مجمع خیّرین سلامت شهرستان کلال ه، انتخاب شدند که در واقع وظیفه این افراد جلب و هدایت کمکهای مردمی به سمت و سوی واحدهای بهداشتی درمانی که نیازمند بوده و در واقع با رایزنی و کمک این اعضاء، افراد نیکوکار و خیّر جهت برطرف نمودن قسمتی از نیازمندیهای واحدهای مختلف بهداشی درمانی، بصورت کاملاً داوطلبانه، مشارکت می کردند که حاصل آن از سال 1386 تا کنون جذب هدایا و کمکهای مردمی، بالغ بر 1000 میلیون ریال که شامل : اهداء زمین جهت احداث واحدهای مختلف بهداشتی درمانی ؛ اهداء لوازم و تجهیزات پزشکی و حتی کمکهای نقدی و... می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=37.6648.6965.fa
برگشت به اصل مطلب