دانشگاه علوم پزشکی گلستان- بهداشت خانواده
سلامت خانواده و جمعیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرکار خانم فریده حیدری-سرپرست واحد سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت شهرستان کلاله می باشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=37.3045.16325.fa
برگشت به اصل مطلب