بیمارستان پنجم آذر گرگان- روان اورژانس
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بخش اورژانس اعصاب مردان در سال 1391 با 6 تخت فعال و داشتن 9 رزیدنت ، 5 پرستار و دونیروی 100ساعته ، 3 خدمه و 3 نگهبان در ضلع شمال شرقی بیمارستان قرار گرفته است. در این بخش بیمارانی که نیاز به خدمات روانپزشکی دارند بستری می شوند . اهم بیماران این بخش افرادی هستند که از اورژانس بیمارستان و یا مستقیم از از مطب ارجاع داده می شوند. و خدمات درمانی طبق دستور پزشک ارائه می شود. در صورتیکه ظرفیت بخش تکمیل باشد بیماران به بخش اعصاب و روان مردان ارجاع داده می شوند.

خدمات ارائه شده :

خدمات بالینی و پرستاری 

 خدمات درمانی و پرستاری

 ویزیت پزشکان متخصص اعصاب و روان 

 مشاوره روانی 

  کار درمانی

 مصاحبه و خانواده درمانی 

 شوک درمانی 

 بررسی های پاراکلینیکی

 مقررات داخلی :  

 حضور به موقع پرسنل پرستاری و خدماتی و نگهبان

 چیدمان نیرو بصورت 2 نفر صبح – 1 نفر عصر و 1 نفر شب است 

 در هر شیفت یک نفر به عنوان مسئول شیفت تعیین می شود.

 پرسنل بر اساس تقسیم کار تدوین شده توسط سرپرستار انجام وظیفه می نمایند.

  بیمار روزانه یکبار توسط پزشک متخصص اعصاب و روان (پزشک معالج) ویزیت می شوند و در صورت نیاز مشاورات پزشکی صورت می پذیرد.

 تغییر شیفت با حضور کلیه پرسنل انجام می شود.

  ماهانه یکبار جلسات درون بخشی و کنفرانس درون بخشی اجرا میگردد.

 پزشکان متخصص :

 دکتر محمدزمان کامکار

 دکتر صادقعلی تازیکی

 دکتر محمد صالحی

 دکتر فیروزه درخشان پور

 دکتر میترا جودی

 دکتر حسن رئیسی

 دکتر محسن مبشری

 دکتر حمیدرضا شکوری

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پنجم آذر گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=104.7748.9884.fa
برگشت به اصل مطلب