فرم رسیدگی به شکایات بیماران
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات فردی
1 نام و نام خانوادگی بیمار
2 نام و نام خانوادگی فرد شاکی
3 شماره تماس فرد شاکی
4 نوع شکایت
 اداری
 مالی
 بالینی
 خدمات
 قصور
 سایر
- شرح شکایت
5 1) بسته پرداخت حداکثر 10% فرانشیز برای کلیه خدمات بستری و ملزومات و لوازم مصرفی موردنیاز بیماران در بیمارستان های دانشگاهی کشور:
 پرداخت وجه خارج از صندوق بیمارستان(نامتعارف)
 درصورت پرداخت وجه نامتعارف توسط شاکی، لازم است تا نام فرد/ پزشک و نوع تخصص ثبت شود.
 پرداخت وجه بیشتر از 10% کل صورت حساب بیمارستان
 دریافت هزینه جهت بسته های رفاهی
6 2) بسته ارتقاء کیفیت خدمات بیماستان های دانشگاهی با پرداخت تعرفه واقعی هتلینگ:
 نامناسب بودن وضعیت بهداشت بیمارستان
 کمبود امکانات رفاهی
 نامناسب بودن فضاها
 نارضایتی از وضعیت تغذیه
7 3) بسته رایگان نمودن زایمان طبیعی:
 پرداخت وجه با وجود زایمان طبیعی
 دریافت هزینه جهت بسته های رفاهی
8 4) بسته حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج خاص و نیازمند:
9 5) بسته حضور پزشک متخصص مقیم شب در بیمارستان های دانشگاهی 64 تخت و بالاتر:
 عدم حضور متخصص
 تاخیر در حضور پزشک متخصص
 نارضایتی از نحوه برخورد پزشکان
10 6) بسته ویزیت استاندارد:
 عدم رعایت استاندارد زمان ویزیت
 عدم حفظ حریم خصوصی
11 درصورت داشتن هرگونه شکایت (غیر از شکایات فوق) به طور کامل توضیح دهید.