اهداف و زمینه ها

به نام خدا

مجله علمی پژوهشی "زیست پزشکی جرجانی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان با هدف ارتقای دانش علوم پزشکی از مسیر نشر آثار ارزشمند در حوزه های مختلف این علم، با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های مختلف علوم پزشکی می باشد.
این مجله در حوزه های موضوعی ذیل، مقالات پژوهشی اصیل، مروری، کیفی، گزارش مورد، گزارش کوتاه، نامه به سردبیر و فتوکلینیک آثار محققان داخل و خارج کشور را به زبان انگلیسی (چکیده فارسی) منتشر می کند.
حوزه های محتوایی مجله:
1. آمار زیستی و اپیدمیولوژی
2. علوم پایه پزشکی
3. علوم مولکولی
4. علوم بالینی
5. بهداشت


View: 5752 Time(s)   |   Print: 942 Time(s)   |   Email: 35 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb