هیئت تحریریه

 | Post date: 2013/06/30 | 


مجله علمی پژوهشی زیست پزشکی جرجانی
 

                               صاحب امتیاز و ناشر: معاونت  تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
                               
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا هنرور
                              سردبیر: دکتر ناصر بهنام پور
                             
دستیار سردبیر: دکتر سعید محمدی 
                              مدیر اجرایی: مریم چهره گشا
                             
کارشناس مجله: مریم منصوربستانی

                             ویراستار علمی و انگلیسی: دکتر سعید محمدی

                                                   
شاپا:
 3509-2645          

                          


View: 6662 Time(s)   |   Print: 893 Time(s)   |   Email: 28 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb