هزینه بررسی و چاپ مقاله

 | Post date: 2017/10/28 | 
هیچ گونه هزینه ای برای بررسی و انتشار مقالات، ارسال مقاله و یا هزینه اضافه براساس طول مقاله، اشکال و اطلاعات تکمیلی دریافت نمی شود.

View: 1899 Time(s)   |   Print: 299 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb