اعضا - آزاده عباسی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم آزاده عباسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کاردان بهداشت عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بندرگز 1383 1385
2 کاردان بهداشت عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا 1385 1386
3 مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان آق قلا شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا 1386
4 جانشین کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان آق قلا شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا 1387
5 کارشناس مبارزه با بیماریها ستاد مرکز بهداشت آق قلا شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا 1391
6 مسئول دبیرخانه طرح تکریم ارباب رجوع شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا 1386
7 جانشین پایگاه بسیج شهید مطهری مرکز بهداشت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا 1388
:: ::