اعضا - آزاده عباسی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم آزاده عباسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی
1 عربی
:: ::