مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی- پوشش حرفه ای (آیین نامه)
پوشش حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پوشش حرفه ای دانشجو
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=78.11534.0.fa
برگشت به اصل مطلب