دانشکده بهداشت- معاون آموزشی
معاون آموزشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معاون آموزشی دانشکده

دکتر محمدهادی مهذی نژاد

پست الکترونیک : hmnejadyahoo.com

سوابق اجرایی:
1-کاردان بهداشت محیط (1370-1372)
2- کارشناس بهداشت محیط(1372-1376)
3- مربی بهداشت محیط آموزشگاه بهورزی( 1371-1373)
4-کارشناس مسول بهداشت محیط استان در معاونت بهداشتی( 1376-1379)
5- کارشناس مسئول بهسازی محیط استان در معاونت بهداشتی(1376-1379)
6- عضو هیات علمی از سال 1379 تا کنون
7- معاون آموزشی و پ‍‍ژوهشی دانشکده پیرا پزشکی و بهداشت از سال 1380 تا 1383
8- دانشیار دانشکده پیراپزشکی وبهداشت و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط(1388-1390)
9-سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی وبهداشت (1388-
10- عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی وبهداشت (1389-
11- عضو شورای EDO دانشکده پیرا پزشکی وبهداشت (1388-1392(
12- عضو شورای پژوهشی دانشگاه  از سال 1389 تاکنون
13- ریاست مرکز تحقیقات بهداشت محیط از سال 1389 تاکنون
14- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت (1390-1392)
15- معاون پژوهشی دانشکده بهداشت از سال 1390 تاکنون
16- عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1390
17-عضو کمیته ایمنی زیستی آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی از سال 1390
18- قائم مقام دانشکده بهداشت ( 1391-1392)
19- عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت از سال 1392
20- عضو کمیته ترفیع دانشکده بهداشت از سال 1392
21-عضو کارگروه شورای تخصصی دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ازسال 1392
 

وظایف معاون آموزشی دانشکده
اداره کلیه امور آموزشی دانشکده
1) نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
2) نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته .
3) تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده .
4) برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری گروههای آموزشی ذیربط .
5) ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف درهر نیم سال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی .
6) ایجاد نظم و انضباط کاری و فراھم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدھای مختلف دانشکده
7) ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به مدیران گروهھا
8) اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشکده ابلاغ میشود
9) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی اعضای ھیأت علمی دانشکده
10) ارائه گزارش کار سالانه بخش آموزش عالی به رئیس دانشکده
11) بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی و ارائه آن به شورای آموزشی دانشکده
12) بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید در دانشکده .
13) بررسی متون جزوه ها و کتاب های ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصل های مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشکده .


وظایف شورای آموزشی دانشکده ها عبارت است از :
الف- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد
ب- تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه .
د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده وپیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه .
ه- هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس مشترک .
و- اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
ز- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای
تکمیل اعضای هیئت علمی هر گروه .
ح -پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد .
ی -بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه .

شرح وظایف معاون آموزشی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=69.4255.3253.fa
برگشت به اصل مطلب