دانشکده بهداشت- گروه آموزشی بهداشت عمومی
گروه آموزشی بهداشت عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف عضو هیات علمی برنامه هفتگی
1 دکتر جواد خادمی دانلود
2 دکتر عبدالرحمان چرکزی دانلود
3 مهندس سید محمد رضا قنبری دانلود
4 دکتر سید کمال الدین میرکریمی دانلود
5 دکتر عباس بدخشان دانلود
6 دکتر بی بی هاجر  زحمتکش دانلود
7 دکتر علیرضا حیدری دانلود
8 مریم  مقصودلو دانلود
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=69.10093.17504.fa
برگشت به اصل مطلب