دانشکده پیراپزشکی- شورای آموزشی


بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

    معرفی اعضای شورای آموزشی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

دکتر فرهاد نیک نژاد PH.D  قارچ شناسی پزشکی  ریاست دانشکده پیراپزشکی

 niknejadgoums.ac.ir

قربان محمد کوچکی کارشناس ارشد پرستاری معاون آموزشی دانشکده m.kochakigoums.ac.ir
دکتر علیرضا احمدی دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی معاون پژوهشی دانشکده drahmadigoums.ac.ir
دکتر حمیدرضا جوشقانی PH.D  بیوشیمی بالینی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

joshaghanigoums.ac.ir

سید یعقوب جعفری کارشناس ارشد هوشبری مدیر گروه هوشبری s.yaghoob.jafarigmail.com
بهروز کرد کارشناس ارشد مدیریت دولتی مسئول آموزش دانشکده berhrooz_kordyahoo.com
مریم چهره گشا

کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی

عضو شورای آموزشی و مسئول EDO

chehrehgosha۲۰۰۸gmail.com

علی اکبر آقایی نژاد کارشناس ارشد آموزش پرستاری مدیر گروه اتاق عمل dr.aghaeinejadgoums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.5412.13944.fa
برگشت به اصل مطلب