دانشکده پیراپزشکی- معرفی اعضاء گروه


بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

گروه اتاق عمل

مدیر گروه

  علی اکبر آقایی نژاد

کارشناسان گروه

-

آدرس مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، دانشکده پیراپزشکی، طبقه ۲
تلفن: ۳۲۴۵۶۱۰۵- داخلی ۲۲۷
.

شرح وظایف مدیر گروهلیست اعضای هیات علمی گروه

 ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

  پست الکترونیک

 شماره تماس

CV طرح درس برنامه کلاسی

  ۱

  قربان محمد کوچکی

  کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی

  مربی

m.kochakigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۲۶

CV اتاق عمل برنامه کلاسی

  ۲

  علی اکبر آقایی نژاد

  کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی

  مربی

dr.aghaeinejadgoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی:  ۲۲۷

CV اتاق عمل برنامه کلاسی

  ۴

  سهیلا کلانتری

کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی 
(دانشجوی دکترای پرستاری- ماموریت آموزشی)

  مربی

dr.kalantarigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۲۵

CV اتاق عمل برنامه کلاسی
۵    مریم چهره گشا

کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی

 مربی

chehrehgoshagoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

  داخلی: ۲۲۴

CV اتاق عمل برنامه کلاسی
۶  زهرا رویانی کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی z.royanigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵

داخلی: ۲۲۷

CV اتاق عمل برنامه کلاسی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.2813.1682.fa
برگشت به اصل مطلب