امور ایثارگران و ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- مدیریت
مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

AWT IMAGE


 آقای دکتر عبدالرضا فاضل

ریاست دانشگاه و رئیس ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگرAWT IMAGE


 آقای حسینعلی اسلانی کتولی

دبیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

نشانی مطلب در وبگاه امور ایثارگران و ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://goums.ac.ir/find.php?item=122.9250.15289.fa
برگشت به اصل مطلب