معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته تحقیقات دانشجویی
اخبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خبرهای جدید و مهمتر و فوری

برگزاری سومین همایش کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار شمال کشور

اخبار کلی کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور

اخبار معمول کمیته تحقیقات

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.226.343.fa
برگشت به اصل مطلب