اهداف استراتژیک

 | تاریخ ارسال: 1395/11/10 | 

ردیف

فهرست شش موضوع راهبردی: اولویت بندی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

1G

  افزایش مشارکت اعضاء هیات علمی و دانشجویان در فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش

2G

  تقویت جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش در تصمیم گیری های حوزه آموزش عالی

3G

  ارتقاء توانمندی های  نیروی انسانی شاغل در مرکز مطالعات و توسعه آموزش و واحدهای تابعه

4G

  ساماندهی نظام پایش و ارزشیابی عملکرد

5G

  ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های کاربردی مرتبط با آموزش پزشکی

6G

  گسترش فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات مرکز مطالعات و توسعه آموزش


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)