تاریخچه مرکز

 | تاریخ ارسال: 1392/10/14 | 

رسالت
دورنما
ارزشها و باورها
ذینفعان

 


رسالت

این مرکز در راستای سند راهبردی توسعه کیفی آموزش علوم پزشکی می باشد. این مرکز با بهره گیری از علم و فناوری آموزشی مناسب و نوین و با همکاری اساتید، کارشناسان مجرب، در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی، اجرای شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی، پژوهش در آموزش، ارتقای توانمندهای اعضای هیات علمی و تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه فعالیت می نماید.


دورنما

آرزومندیم به عنوان مرکز تفکر و تحول و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه، همسو و هماهنگ با سایر واحدهای دانشگاه در سطح کشور به عنوان مرکزی فعال، پویا و خلاق در زمینه آموزش علوم پزشکی انجام وطبقه نماییم  و در پایان پنج سال برنامه استراتژیک جزو پنج مرکز اول دانشگاه های تیپ دو شناخته شویم. 


ارزش ها و باورها

 1. حاکمیت تفکر سیستماتیک
 2. پویایی و نوگرایی
 3. دانش  مبتنی بر پژوهش
 4. پرورش خلاقیت و استعدادها
 5. پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه
 6. مشتری محوری
 7. صداقت و همدلی
 8. اخلاق مداری
 9.  عدالت محوری
 10. مسئولیت پذیری

ذی نفعان :

 1. اعضای هیات علمی و مدرسین و مربیان
 2. دانشجویان
 3. معاونت آموزشی
 4. مدیران  و کارشناسان واحدها و گروه های آموزشی
 5. روسای دانشکده ها
 6. مسئولین و  مشارکت کنندگان در امر آموزش در مراکز آموزشی درمانی
 7. مسئولین و کارشناسان دفاتر توسعه آموزش
 8. مسئولین و کارشناسان دفاتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)