لیست کلاس های مجازی : لیست کلاس های مجازی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
برنامه های کلاسی ثابت هفتگی
نام استاد نام درس ترم ساعت و تاریخ برگزاری کلاس لینک ورود به کلاس
دکتر عزت الله قائمی میکروب شناسی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته شنبه هر هفته ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر حمیدرضا جوشقانی بیوشیمی بالینی ترم ۱ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته شنبه هر هفته ساعت ۱۲:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته شنبه هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر علیرضا احمدی اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته
ترم ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
یکشنبه هر هفته ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
قربان محمد کوچکی تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد ترم ۴ اتاق عمل پیوسته یکشنبه هر هفته ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر حمیدرضا جوشقانی بیوشیمی بالینی ترم ۱ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته یکشنبه هر هفته ساعت ۱۲:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته یکشنبه هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر عزت الله قائمی میکروب شناسی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه هر هفته ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
قربان محمد کوچکی بیماری های داخلی - جراحی۲ ترم ۴ هوشبری پیوسته دوشنبه هر هفته ساعت ۱۲ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر حمیدرضا جوشقانی بیوشیمی بالینی ترم ۱ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دوشنبه هر هفته ساعت ۱۲:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر علیرضا احمدی روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی
ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته
ترم ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
سه شنبه هر هفته ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
قربان محمد کوچکی اخلاق حرفه ای در اتاق عمل ترم ۶ اتاق عمل پیوسته سه شنبه هر هفته ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر حمیدرضا جوشقانی بیوشیمی بالینی ترم ۱ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲:۳۰ ورود به کلاس
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
قربان محمد کوچکی بیماری های داخلی ترم ۴ اتاق عمل پیوسته چهارشنبه هر هفته ساعت ۹ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته پنجشنبه هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ اتمام کلاس در ترم جاری
برنامه های کلاسی متغیر هفتگی
نام استاد نام درس ترم ساعت و تاریخ برگزاری کلاس لینک ورود به کلاس
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۹  ساعت ۱۱ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه ۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته یکشنبه ۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته یکشنبه ۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه ۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه ۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر عزت الله قائمی میکروب شناسی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۸ برگزار شده
دکتر علیرضا احمدی اخلاق در آزمایشگاه ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته
ترم ۳ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۹:۳۰ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۳ هوشبری ناپیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲ برگزار شده
فوزیه بخشا اصول مراقبت در اتاق بهبودی ترم ۶ اتاق عمل پیوسته  چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴ برگزار شده
دکتر عزت الله قائمی میکروب شناسی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۹ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۳ هوشبری ناپیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱ ساعت ۸ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۳ هوشبری ناپیوسته یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰ برگزار شده
فوزیه بخشا اصول مراقبت در اتاق بهبودی ترم ۶ اتاق عمل پیوسته  یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۳ هوشبری ناپیوسته دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ساعت ۸ برگزار شده
فوزیه بخشا اصول مراقبت در اتاق بهبودی ترم ۶ اتاق عمل پیوسته  دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ساعت ۱۰ برگزار شده
فوزیه بخشا اصول مراقبت در اتاق بهبودی ترم ۶ اتاق عمل پیوسته  دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ساعت ۱۳ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ساعت ۱۴ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲ساعت ۸ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته
ترم ۳ هوشبری ناپیوسته
سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲ساعت ۱۰ برگزار شده
فوزیه بخشا اصول مراقبت در اتاق بهبودی ترم ۶ اتاق عمل پیوسته  سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲ساعت ۱۲ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۳ هوشبری ناپیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳ساعت ۸ برگزار شده
فوزیه بخشا اصول مراقبت در اتاق بهبودی ترم ۶ اتاق عمل پیوسته  چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳ساعت ۱۰ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶  هوشبری پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳ساعت ۱۳ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳ساعت ۱۴ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته شنبه ۹۹/۰۲/۰۶ساعت ۱۵ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۶ هوشبری پیوسته یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۷ساعت ۸ برگزار شده
فوزیه بخشا مراقبت های پس از بیهوشی ترم ۳ هوشبری ناپیوسته یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۷ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۸ساعت ۱۱ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۸ساعت ۱۳:۳۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۰ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۰ساعت ۱۳ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴ ساعت ۱۵ برگزار شده
دکتر محمدطاهر حجتی بانک خون ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شده
دکتر عبدالله اردبیلی باکتری شناسی پزشکی ترم ۶علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۳ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی عمومی ترم ۲ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری بیوشیمی پزشکی ۱ ترم ۴ علوم آزمایشگاهی پیوسته پنج شنبه ۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۵ برگزار شده
دکتر منصور سمائی ژنتیک پزشکی ترم ۱ علوم آزمایشگاهی ناپیوسته یکشنبه ۹۹/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰ برگزار شده
دکتر حمیدرضا جوشقانی هورمون شناسی ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته دوشنبه ۹۹/۰۴/۰۹ ساعت ۱۲ برگزار شده
دکتر حمیدرضا جوشقانی هورمون شناسی ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه ۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲ برگزار شده
دکتر حمیدرضا جوشقانی هورمون شناسی ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۲ برگزار شده
دکتر زهرا حصاری سمینار ترم ۶ علوم آزمایشگاهی پیوسته یکشنبه ۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰ برگزار شده
دکتر علیرضا احمدی
دکتر زهرا حصاری
اخلاق در آزمایشگاه ترم ۸ علوم آزمایشگاهی پیوسته سه شنبه ۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۱ برگزار شده

تذکر:
- پس از ورود از طریق لینک کلاس لطفا شماره دانشجویی خود را در بخش وارد کرده و وارد کلاس شوید
- حتما ۱۰ دقیقه قبل از شروع کلاس توسط لینک اختصاصی کلاس وارد شده و از صحت عملکرد اسپیکر - میکروفن و در صورت نیاز وبکم خود اطمینان حاصل فرمایید

دفعات مشاهده: 3339 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | School of paramedicine