لیست کلاس های مجازی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/31 | 

برنامه های کلاسی ثابت هفتگی ترم جاری

تذکر:
- پس از ورود از طریق لینک کلاس لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت انگلیسی در بخش وارد کرده و وارد کلاس شوید
- حتما ۱۰ دقیقه قبل از شروع کلاس توسط لینک اختصاصی کلاس وارد شده و از صحت عملکرد اسپیکر - میکروفن و در صورت نیاز وبکم خود اطمینان حاصل فرمایید
 
 لینک ورود به کلاس ساعت و تاریخ برگزاری کلاس ترم نام استاد نام درس
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی دکتر شیخ عربی شیمی عمومی
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت۱۶-۱۴ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۵.اتاق عمل
ترم ۵.هوشبری
آقای ابراهیم بهرامی اخلاق و تربیت اسلامی (برادران)
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم۱.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۵.اتاق عمل
ترم ۵.هوشبری
آقای ابراهیم بهرامی اخلاق و تربیت اسلامی (خواهران)
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت۱۰-۸ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر جوشقانی بیوشیمی پزشکی۱
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت۱۰-۸ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی خانم دکتر حصاری بیوشیمی پزشکی۱
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی خانم دکتر جمالی باکتری شناسی پزشکی
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر اردبیلی باکتری شناسی پزشکی
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت۱۶-۱۴ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر حیدر سرلک اندیشه اسلامی(۲) (برادران)
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت  ۱۰-۸ ترم ۵ علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر کوهسار انگل شناسی۲
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵ علوم.آزمایشگاهی آقای مهندس قنبری انگل شناسی۲
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵ علوم.آزمایشگاهی خانم دکتر جرجانی انگل شناسی۲
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۲.علوم آزمایشگاهی
ناپیوسته
خانم دکتر عرب بافرانی فیزیک حیاتی
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۲.علوم آزمایشگاهی
ناپیوسته
خانم دکتر تازیکی فارماکولوژی و سم شناسی
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت۱۶-۱۴ ترم ۲.علوم آزمایشگاهی
ناپیوسته
آقای دکتر بهنام پور آمار حیاتی
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱ اتاق عمل آقای دکتر ناصری تشریح۱
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱ اتاق عمل خانم دکتر حسام فیزیولوژی۱
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت۱۶-۱۴ ترم ۱.اتاق عمل
ترم ۱.هوشبری
خانم مسگر تربیت بدنی ۱ (خواهران)
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت۱۶-۱۴ ترم ۱.اتاق عمل
ترم ۱.هوشبری
آقای دکتر نوری تربیت بدنی ۱ (برادران)
 
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۱.اتاق عمل آقای قدس مفیدی فناوری اطلاعات در اتاق عمل
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۳.اتاق عمل آقای دکتر سینه سپهر ایمونولوژی
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵ اتاق عمل آقای دکتر عالیشاهی تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی و پلاستیک و مراقبت های آن
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.هوشبری خانم بخشا مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱.هوشبری خانم حیدری مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۳.هوشبری آقای دکتر امینی بیهوشی۲
 ورود به کلاس مجازی شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۵.هوشبری خانم بخشا فوریتهای پزشکی۲
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر کلوی زیست سلولی مولکولی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر سینه سپهر ایمنی شناسی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی خانم دکتر جمالی
آقای دکتر اردبیلی
باکتری شناسی پزشکی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی خانم بنی کریمی متون انگلیسی و ترمینولوژی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی خانم ذکتر تازیکی فارماکولوژی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته آقای دکتر کلوی انتقال خون۲
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱.اتاق عمل خانم دکتر نقی نسب مهارتهای زندگی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۱.اتاق عمل خانم دکتر حصاری بیوشیمی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۱.اتاق عمل آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۳.اتاق عمل آقای آقایی نژاد فوریتهای پزشکی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۳.اتاق عمل آقای جعفری بیهوشی و مراقبتهای آن
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.اتاق عمل آقای دکتر عباسی تکنولوژی اتاق عمل توراکس
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.هوشبری خانم دکتر نقی نسب مهارتهای زندگی
 
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱ هوشبری خانم دکتر عرب بافرانی فیزیک پزشکی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۳.هوشبری خانم بخشا فوریتهای پزشکی
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵. هوشبری اقای بادله بهداشت روان
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.هوشبری خانم حیدری اصول مراقبتهای ویژه
 ورود به کلاس مجازی یکشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۵.هوشبری آقای دکتر جباری بیهوشی۴
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۱.اتاق عمل
ترم ۱هوشبری
حاج آقا زارعی اندیشه اسلامی۱ (خواهران)
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۱ اتاق عمل
ترم۱هوشبری
حاج آقا زارعی اندیشه اسلامی۱ (برادران)
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر جوشقانی بیوشیمی پزشکی۱
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر حجتی خون شناسی۲
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی
ناپیوسته
آقای دکتر اردبیلی باکتری شناسی پزشکی ۲
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی
ناپیوسته
خانم دکتر زمانی باکتری شناسی پزشکی ۲
ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴
دوشنبه ساعت۱۸-۱۶
ترم ۳.اتاق عمل آقای کوچکی آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.اتاق عمل آقای آقایی نژاد روش احیاء قلبی و ریوی و اصول مراقبتهای ویژه
ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۳ هوشبری آقای علی نجفی فرهنگ و تمدن اسلامی ایران (برادران)
ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۳ هوشبری آقای علی نجفی فرهنگ و تمدن اسلامی ایران (خواهران)
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱ هوشبری خانم دکتر الیاسی آناتومی۱
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۰-۸
دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰
ترم ۳.هوشبری آقای کوچکی بیماریهای داخلی و جراحی۱
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.هوشبری خانم بخشا روش تحقیق در علوم پزشکی
 ورود به کلاس مجازی دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.هوشبری خانم چهره گشا روش تحقیق در علوم پزشکی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۱.اتاق عمل
ترم۱.هوشبری
آقای بادله زبان پیش دانشگاهی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۱.اتاق عمل
ترم۱.هوشبری
خانم بنی کریمی زبان پیش دانشگاهی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی دکتر اخوت کامپیوتر
 
ورود به کلاس مجازی  سه شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر سینه سپهر ایمنی شناسی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۳.اتاق عمل
آقای دکتر سپهری انقلاب اسلامی ایران (برادران)
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۳.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۳.اتاق عمل
خانم عزیزالهی انقلاب اسلامی ایران (خواهران)
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر نیک نژاد قارچ شناسی پزشکی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی خانم دکتر حسینی قارچ شناسی پزشکی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر احمدی اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر اولاد نبی ژنتیک پزشکی ( ۸جلسه دوم)
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی
ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته
آقای آیتی فر تفسیر موضوعی قرآن (مجری دانشکده بهداشت)
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۱.اتاق عمل خانم چهره گشا مقدمه ایی بر تکنولوژی اتاق عمل ( ۸جلسه اول)
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴
سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶
ترم ۱.اتاق عمل خانم رویانی اصول و فنون مهارتهای بالینی ( ۸جلسه دوم)
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۳.اتاق عمل آقای دکتر بادله زبان تخصصی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۳.اتاق عمل آقای دکتر آیت الهی خون شناسی و انتقال خون
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۴-۱۲ ترم ۵.اتاق عمل آقای دکتر فتاحی تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.اتاق عمل آقای دکتر گرگانی تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱.هوشبری خانم دکتر حصاری بیوشیمی بالینی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۱.هوشبری آقای مهندس منصوری سیستم های اطلاع رسانی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۳.هوشبری خانم دکتر زاهدی بیهوشی۲
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۳.هوشبری آقای دکتر بادله واژه شناسی پزشکی
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.هوشبری آقای دکتر سیدی بیهوشی۴
 ورود به کلاس مجازی سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۵.هوشبری خانم دکتر مداح بیهوشی۴
 
ورود به کلاس مجازی  چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی خانم دکتر عرب بافرانی فیزیک عمومی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱.علوم.آزمایشگاهی آقای حامد زاهد مهارتهای زندگی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر جوشقانی بیوشیمی پزشکی۲
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی خانم دکتر حصاری بیوشیمی پزشکی۲
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۵.علوم.آزمایشگاهی آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته آقای دکتر جوشقانی هورمون شناسی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته خانم دکتر حصاری هورمون شناسی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته خانم حسینی جبلی دانش خانواده و جمعیت (خواهران)
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته حاج آقا حسینی کوهستانی دانش خانواده و جمعیت (برادران)
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته
ترم۳.اتاق عمل
خانم اکسیر ویزواری تربیت بدنی۲ (خواهران)
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۲.علوم.آزمایشگاهی ناپیوسته
ترم۳.اتاق عمل
اقای پدرام مفرد تربیت بدنی ۲ (برادران)
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.اتاق عمل خانم دکتر حسینی باکتریولوژی و انگل شناسی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.اتاق عمل آقای دکتر کلانی باکتریولوژی و انگل شناسی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.اتاق عمل خانم دکتر جرجانی باکتریولوژی و انگل شناسی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۱.اتاق عمل خانم چهره گشا اصطلاحات پزشکی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم ۱.اتاق عمل خانم رویانی آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۳.اتاق عمل خانم دکتر مهرجردیان آسیب شناسی و بافت شناسی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم ۵.اتاق عمل آقای دکتر ریاحی تکنولوژی اتاق عمل قلب و عروق
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۱.هوشبری خانم دکتر حسام فیزیولوژی۱
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۱.هوشبری خانم دکتر حسینی میکروب شناسی
 
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم۳.هوشبری خانم دکتر سیفی داروشناسی اختصاصی ( ۸جلسه اول)
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم۳.هوشبری آقای دکتر تفکیک داروشناسی اختصاصی ( ۸جلسه دوم)
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۴ ترم۳.هوشبری خانم دکتر بشارت نشانه شناسی و معاینات بالینی
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۸-۱۶ ترم۳.هوشبری آقای جعفری بیهوشی۲
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۰-۸ ترم ۵.هوشبری خانم حیدری اصول مراقبتهای ویژه
 ورود به کلاس مجازی چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ ترم ۵.هوشبری آقای دکتر بهنام پور آمار زیستی

دفعات مشاهده: 7769 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | School of paramedicine