فلوچارت آموزش -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
گروه زنان
چارت مورنینگ مشترک گروه های اطفال و زنان
چارت مرخصی دستیاری گروه زنان

گروه داخلی
فرایند مرخصی استحقاقی دانشجو در بخش داخلی
فرایند مرخصی دانشجو در بخش داخلی
فرایند مورنینگ گروه داخلی
فرایند درمانگاه آموزشی گروه داخلی
فرایند ژورنال کلاب گروه داخلی

گروه عفونی
جلسه توجیهی گروه عفونی
فرایند انجام LP توسط کارآموزان در بخش عفونی
فرایند انجام LP توسط کارورز در بخش عفونی
راهنمای دوره کارورزی و کارآموزی در بخش عفونی
مراحل درخواست مرخصی گروه عفونی

گروه پوست
فرایند مرخصی دانشجو گروه پوست

فلوچارت عمومی
فلوچارت کنفرانس هفتگی
فلوچارت آموزش (طبقات و کارشناسان آموزش)
فلوچارت بیوپسی کلیه
فلوچارت انجام فرایند EMG & NCS
فلوچارت انجام فرایند LP
پاراسنتز مایع آسیت
توراسنتز مایع پلور
مرخصی
چارت مرخصی کارآموزان

گروه قلب
فرایند مرخصی استاژر و اینترن گروه های قلب و نورولوژی

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.