فرم پیشنهادات- انتقادات و شکایات
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 عنوان پیشنهاد : تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
2 ( مشکل اصلی ( و علت بروز مشکل ) را شرح دهید :
3 راه حل و ایده پیشنهادی شما برای رفع این مشکل چیست ؟
4 چگونه پیشنهاد شما می تواند شرایط جاری را بهبود بخشد؟
5 امکانات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد چیست؟
6 در صورتیکه این پیشنهاد در سازمان اجرا شود, اثر بخشی اجرای پیشنهاد را تشریح کنید.
7 تحمین مدت زمان
8 نام و نام خانوادگی- تحصیلات -محل خدمت- شماره همراه :
9 درصد مشارکت در پیشنهاد :
10 سمت :
- انتقادات و شکایات
11 موضوع انتقاد یا شکایت :
12 شرح انتقاد یا شکایت :
13 نام و نام خانوادگی و شماره همراه (در صورت تمایل جهت پیگیری)