نظرسنجی کاربری سامانه HIS
[ برگشت به فرم ]
- موقعیت:
1 کاربر:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
پزشک
پرستار
منشی
کاربر عادی
2 مکان :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
CCU A
ICU A
ICU B
NICU
PCCU
اورژانس
پس از زایمان
جراحی زنان و زایمان
جراحی عمومی 1
داخلی جنرال
ریه (داخلی 4)
دیالیز
زایشگاه
عفونی
گوارش (داخلی 3)
مادران پرخطر
نفرولوژی (داخلی 1)
نورولوژی
نوزادان
هماتولوژی،روماتولوژی،غدد(داخلی 2)
آزمایشگاه و پاتولوژی
تصویربرداری پزشکی
آندوسکوپی
داروخانه
صندوق
اتاق عمل بستری
درمانگاه ها
اسناد
ترخیص
- ثبت نظرات
3 لطفا میزان رضایتمندی خود را از عملکرد برنامه با هدف سهولت در انجام کارها مهوله را انتخاب نمائید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی ضعیف
ضعیف
خوب
خیلی خوب
عالی
4 آیا در طول شیف کاری خود با کندی و قعطی سامانه مواجه می شوید؟

کندی یا قعطی برنامه:هدف از این پرسش میزان در دسترس بودن و online بودن سامانه می باشد.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
5 در صورت کندی و یا قعطی معمولا در چه ساعاتی از شبانه روز این اتفاق بیشتر پیش می آید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
صبح
عصر
شب
6 به نظر شما مهمترین مشکلات نرم افزار که در روند کار بیمارستان ایجاد خلل می کند را بیان کنید
7 پیشنهادات و نظرات خود را مربوط به نرم افزار برای بهبود آن و سهولت در کار خود را بیان نمائید.