معاونت آموزش و سلامت : چارت مدیریت خدمات پرستاری

مقدمه پرستاری

  درگذشته بیشتر افراد و جوامع بشری ،تندرستی یا سلامت مطلوب را مترادف بافقدان بیماری میدانستند. این نگرش، گستره ی بسیط بین سلامت مطلوب تا بیماری را نادیده می­گیرد. با آغاز قرن بیست­ویکم سلامتی از دیدگاه وسیعتری مورد نظر قرار می­گیرد. جنبه گسترده­تر سلامتی عناصزی چو ن احساس قدرت ، روابط دوستانه، میل به زندگی، شبکه قوی حمایت اجتماعی ،داشتن مفهوم خوب اززندگی یا سطح معینی ازاستقلال راشامل می شود.
سلامتی
سازمان بهداشت جهانی سلامت رابه عنوان "حالت کاملی ازتندرستی فیزیکی ،روانی واجتماعی تعریف می کندکه فقط شامل فقدان بیماری نیست.
درعین حال مردم نگرش متفاوتی نسبت به بیماری داشته ودرمقابل بیماری واکنشهای متفاوتی نشان میدهند.جامعه شناسان پزشکی واکنش نسبت به بیماری را"رفتاربیماری "می نامند.
پرستاری که متوجه چگونگی واکنش مددجویان نسبت به بیماری می باشد،می تواندتأثیربیماری رابه حداقل برساندوبه مددجووخانواده وی کمک کندکه به بالاترین سطح عملکردبرسند،یا آنراحفظ نمایند. سلامت وبیماری بایدفردی تعریف شود. سلامتی میتواندشامل شرایطی که قبلاًبیماری تلقی می شد،باشد.برای مثال فردی که مبتلابه صرع است ویادگرفته است که درمنزل ومحل کاربا داروازحملات جلوگیری کند،ممکن است خودرابیمارنداند.پرستاردربرخوردبامسئله سلامت وبیماری بایدغیرازدرنظرگرفتن تمامیت شخص، محیطی راکه درآن زندگی می کند،راهم درنظربگیردتا به مراقبتهای پرستاری فردیت دهدوموجب پیشرفت مفهوم سلامتی درآینده برای مددجو گرددد.
تعریف حرفه پرستاری:
درسال 1995تعریف رسمی ازحرفه پرستاری توسط انجمن پرستاران آمریکا ANA به شرح ذیل منتشرشد:
حرفه پرستاری به معنی انجام اقداماتی برای جبران هرگونه عمل پزشک یا دندانپزشک دربررسی ،مراقبت ومشاوره مددجوی مجروح ،معلول یا حفظ سلامتی وپیشگیری ازبیماری سایرین ،سرپرستی وآموزش سایرکارکنان یا اجرای دستورات داروئی ودرمانی تجویزشده میباشدوبطورذاتی نیازمندقضاوت ومهارت تخصصی ودانش پایه وکاربرداصول بیولوژیکی ،فیزیکی وعلوم اجتماعی است. درسال 1965 تعریف کاملتری ازپرستاری بعنوان یک حرفه ارائه دهنده خدمات وحفظ سلامتی مردم ،با تأکیدبراعمال مستقل پرستاری ارائه داده است:پرستاری یک امرحیاتی برای افراددریافت کننده خدمات میباشد،نیازهایی راکه به وسیله شخص،خانواده یا سایرافراددرجامعه قابل رفع نیستند،رامیسرمیسازد. سه جزءاصلی پرستاری حرفه ای مراقبت،درمان وهماهنگی می باشد.
پرستارحرفه ای، مسئول سلامتی وبهبودتمام افرادجامعه بوده ودربرنامه های پیشگیری ازبیماری وحفظ سلامتی مشارکت می نماید.همچنین خدمات بهداشتی وسایرخدمات تکنیکی وحرفه ای مؤثربرمراقبت ازمددجوراهماهنگ وهمزمان می سازد.پرستارحرفه ای سرپرستی ،تعلیم وهدایت تمام افراددخیل درمراقبتهای پرستاری رابعهده دارد. درسال 1980 انجمن پرستارران آمریکا ANA ،پرستاری رابعنوان تشخیص ،درمان و پاسخ انسان به مشکلات بالقوه وواقعی سلامتی تعریف نمود. پرستارعوامل خطرواقعی وبالقوه راکه شخص یا گروهی رامستعدبیماری میکند،می شناسد.اقدامات پرستاری که منجربه فعالیتهای تندرستی گردیده وشامل ارتقاءسلامتی وراهبردهای جلوگیری ازبیماری می باشد،به مددجوکمک می کندتا به سطح مطلوب سلامتی دست یافته ،آن راحفظ نماید. پرستاری هنروعلمی است که مشتمل برفعالیتها،مفاهیم ،ومهارتهای مرتبط با علوم اجتماعی ،علوم فیزیکی،اخلاقی ،موضوعات معاصروسایرزمینه ها می باشد. پرستاری حرفه منحصربه فردی است .زیراپاسخ افرادوخانواده ها به ارتقاءسلامت ،حفظ سلامت ومشکلات بهداشتی رامشخص می کند. پرستاران بسیاری ازنقشهای همزمان ارائه مراقبتهای مستقیم،تصمیم گیری بالینی ،جستجوی منابع حمایت ازمددجووخانواده وآموزش رامتقبل می شود. پرستارحرفه ای تحصیل کرده، خدمات مخصوص راطبق استانداردهای عملی با پیروی ازقوانین اخلاقی ارائه می دهد. اساس اعمال حرفه ای پرستاری ازتئوریهای پرستاری مرتبط با ارزشهای اجتماعی ،آمادگیهای تحصیلی ،انگیزه ،خودمختاری ،احساس تعهد،ادراک اجتماعی و قوانین اخلاقی نشأت گرفته است. تخصص در پرستاری در نتیجه دانش و تجربیات بالینی می­باشد. مهارتهای تفکر انتقادی برای پرستاری ضروری است..هنگام ارائه مراقبتهای پرستاری ،پرستاران درموردمراقبت موردنیازبرای مددجویان براساس حقایق ،تجربیات واستانداردهای مراقبتی قضاوت می کنند. پرستاری به تغییرات جوابگوبوده وآنرامی پذیرد،مشکلات جدیدایجادشده رارفع می نماید. امروزه این حرفه با چندین مشکل مواجه شده است.پرستاران ومدرسین پرستاری اعمال وبرنامه های درسی پرستاری رابرای رفع نیازها ی دائم التغیرجامعه موردتجدیدنظرقرارمی دهند. پیشرفت تکنولوژی ،افزایش روزافزون مددجویان وترخیص هرچه سریعترازمؤسسات مراقبتها ی بهداشتی احتیاج به پرستارانی دارندکه دانش غنی وروزمره براساس وظایف خودداشته باشند. چالش کنونی آماده نمودن پرستاران حرفه ای جهت ارائه مراقبتها ی پیچیده وچندجانبه میباشد. پرستارازتمام ابعادتمامیت شخص راموردارزیابی قرارداده واعمال متقابل اورابا خانواده واجتماع موردبررسی قرارمیدهد.سیستم مراقبت بهداشتی ضمن حفظ کیفیت کار،جهت کاهش هزینه ها هم بایدتلاش کند.
امروزه درک مسائلی که متخصصان مراقبت بهداشتی با آن روبروهستندوشیوه تأثیراین مسائل برچگونگی سازمان یافتن خدمات مراقبتی حائزاهمیت است.نقش پرستاربرحسب وضعیت تهیه این خدمات متفاوت است.یک نکته مهم دراین میان هدف پرستاربرای کمک به مددجو درحفظ ورسیدن به یک سطح بهترسلامتی است که مددجونیزبایدبعنوان یک عضو فعال درآن شرکت کند.
پرستار باید مرکز هر نوآوری که درسیستم مراقبت بهداشتی صورت می گیرد باشد.
استانداردهای پرستاری :
استانداردها نشاندهنده حداقل سطح قابل قبول نیل به اهداف میباشند.بطورکلی،استانداردهای پرستاری معیارسنجش فعالیتهاست.برای پرستاراستانداردعبارتست از:"تمام نکاتی که وی جزء نتایج مطلوب مراقبت پرستاری باورداشته و بعبارت دیگر اولویتهائی که وی درمراقبت های پرستاری معین نموده است". توصیف وضع و سطح مطلوبی از عملکرد که بر مبنای آن می‌توان کیفیت ،ساختار، فرآیند و حاصل کار را مورد داوری قرار داد استانداردسازمانی عبارت است از"شناخت ابزارسنجش کمیتها ،کیفیت ها،ارزشها وهنجارها". درمراقبت پرستاری ،استانداردها سطح مراقبت پرستاری مطلوب که ارائه خواهدشد را ازقبل معین می نمایند. استانداردها بصورت واژه های قابل سنجش بیان می شوند.
استانداردهای مراقبت :
سطوح صلاحیت مراقبت پرستاری بوسیله استانداردهای اقدامات بالینی تشریح می شوند.سطوح مراقبت ازطریق فرایندپرستاری ،ارزیابی ،تشخیص ،تعیین نتایج موردانتظار،برنامه ریزی ،اجراوارزشیابی معین می گردند.فرآیندپرستاری براساس تصمیم گیری بالینی بوده وشامل تمام اقدامات مهم انجام شده توسط پرستاران جهت ارائه مراقبت به مددجویان می باشد.درمتن استانداردها، مسئولیتهای گوناگون پرستاری شامل:ایمنی ،آموزش،ارتقاءسلامتی ،درمان،مراقبت ازخودوبرنامه ریزی جهت تداوم مراقبت گنجانده شده است.استانداردهای مراقبت زمانی که مناقشات قانونی وجوددارند،اهمیت می یابند.
استانداردهای موردقبول برای ارزشیابی کیفیت مراقبتهای بهداشتی –درمانی سه نوعند:ساختاری ،فرایندی وبازده ای یا حاصل کار
استانداردساختاری: شامل الگوئی است که خدمات پشتیبانی ارائه مراقبتهای پرستاری مثل افراد،پول ،تجهیزات وساختمان رافراهم می آوردواثربخشی وکارائی آنها اندازه گیری می شوند.
استانداردفرایندی:این نوع استانداردها رفتارپرستاران رادریک حدمطلوب اجرائی (عملکرد)توصیف می کنند.مثلا"چه چیزبایدانجام شود،چطورآنها راانجام دهندوبه چه روشی انجام شوند.این نوع استانداردها کیفیت مراقبت پرستاری ارائه شده توسط پرستاران رادرسطوح مختلف صلاحیت توصیف می دارند.

استانداردهای بازدهی:این نوع استانداردها مقاصدکارهای پرستاری راتوصیف می کنند.بعبارت دیگرنتیجه مراقبتهای ارائه شده توسط پرستاران درهنگام ترخیص مددجوموردارزیابی قرارمیگیرد.البته ازاستانداردهای بازدهی یا حاصل کارسایرحرفه ها نیزاستفاده می نمایند.
استاندارد فعالیتهای پرستاری عبارت است :
از توصیف کیفیت مطلوب مورد نظر که بوسیله آن بتوان مراقبت‌های پرستاری ارائه شده به مددجو یا گروهی ازمددجویان را ارزشیابی نمود.
هدف از استاندارد سازی مراقبت:
- بهبود کیفیت
- کاهش هزینه های مراقبت
- دفاع از حقوق پرسنل
- دلیل کافی جهت اثبات بی مبالاتی پرسنل
وظایف ومسئولیتهای مهم پرسنل واحدپرستاری ومدیرخدمات پرستاری ومامائی ،آشناسازی زیردستان به قوانین مرتبط درکشوراست بخصوص دررابطه با مواردزیر:
1- آگاهی ازمقررات وقوانین مربوط به حقوق فردی که درچگونگی استخدام آنان مؤثرمیباشد.
2- آگاهی ازقوانین استخدامی ،شرح ظایف واهداف ومقاصدسازمان متبوعه.
3- ِآگاهی ازمواردی که بعنوان تخلف وتقصیر،خطا ،سهل انگاری درحرفه پرستاری شناخته شده اند.
4- آگاهی ازمسئولیت ها ی پرستاران وماماها دررابطه با شهادت دادن درموردحوادث بیمارستانی ،وصیت مددجویان و...
5- شناخت مسائل قانونی درنقش های پرستاری ومامایی .
6- آگاهی ازمسائل مربوط به خودداری ازانجام مراقبت ودرمان.
7- آگاهی ازمقاصدمؤسسات مسئول پرستاری ومامایی درتنظیم روشهای مراقبت .
8- بررسی علل نیازمؤسسات به وجودکمیته زیست اخلاقی .
9- آگاهی ازقوانین شرع اسلام دررابطه با مددجویان.
10- شناخت منابع قانون گذاری ونظام قضاوت کشور.
دستورات الزامی برای پرستاران:
1- پرستاردرارائه خدمات پرستاری بایستی حرمت انسانی وفردیت افرادرادرنظرگرفته وبدون توجه به وضع اجتماعی ،اقتصادی ،شخصی ونوع بیماری بدون هیچ محدودیتی خدمات ضروری رابه مددجوعرضه نماید.
2- پرستاربه حریم مددجواحترام گذاشته وبا داوری دقیق اسراراوراجفظ نماید.
3- پرستارازمددجووجامعه هرزمانیکه سلامت آنان براثرعملیات نارسا ،غیراخلاقی وغیرقانونی موردتجاوز قرارگیردحمایت کند.
4- پرستارخودرادرمقابل اقداماتی که انجام داده مسئول وجوابگوبداند.
5- پرستارصلاحیت وشایستگی خودراحفظ نماید.
6- پرستارازداوری عقلائی ،صلاحیت وشرایط واوصاف خودبعنوان معیاری درمشاوره ،پذیرش وواگذاری مسئولیت به دیگران استفاده نماید.
7- پرستاردرفعالیتهایی که منجربه پیشرفت حرفه وعلوم مربوط به آن وانسجام حرفه میشود،مشارکت نماید.
8- پرستاردرمجاهداتهائی که درجهت بالابردن استانداردهای حرفه انجام میگیرد،مشارکت نماید.
9- پرستاردرفعالیتهائی که به منظوربرقراری ونگهداری وضع استخدامی مطلوب ،بطوریکه کیفیت مراقبتهای پرستاری راتضمین نماید،مشارکت کند.
10- پرستاردرفعالیتهای حرفه ای که به منظورخنثی کردن اطلاعات نادرست وکنارگذاشتن نمایندگان بدون صلاحیت انجام میگیرد،شرکت نماید.
11-پرستاربا سایراعضاءحرفه های بهداشتی وشهروندان درجهت افزایش توان جامعه وملت درزمینه رفع نیازهای بهداشتی مردم کوشش نماید.


دفعات مشاهده: 4794 بار   |   دفعات چاپ: 655 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان پنجم آذر گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | 5 Azar-Hospital

Designed & Developed by : Yektaweb